lying-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lying-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lying-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lying-in.

Từ điển Anh Việt

  • lying-in

    /'laiiɳ'in/

    * tính từ

    sinh đẻ

    lying-in hospital: nhà hộ sinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet