childbed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

childbed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm childbed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của childbed.

Từ điển Anh Việt

  • childbed

    /'tʃaildbə:θ/

    * danh từ

    giường đẻ

    to die in childbed: chết trên giường đẻ, chết lúc sinh đẻ

Từ điển Anh Anh - Wordnet