parturiency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parturiency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parturiency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parturiency.

Từ điển Anh Việt

  • parturiency

    xem parturient

Từ điển Anh Anh - Wordnet