lupinus subcarnosus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lupinus subcarnosus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lupinus subcarnosus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lupinus subcarnosus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lupinus subcarnosus

    Similar:

    bluebonnet: low-growing annual herb of southwestern United States (Texas) having silky foliage and blue flowers; a leading cause of livestock poisoning in the southwestern United States

    Synonyms: buffalo clover, Texas bluebonnet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).