lupinus texensis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lupinus texensis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lupinus texensis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lupinus texensis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lupinus texensis

    Similar:

    texas bluebonnet: closely resembles Lupinus subcarnosus; southwestern United States (Texas)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).