lupinus luteus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lupinus luteus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lupinus luteus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lupinus luteus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lupinus luteus

    Similar:

    yellow lupine: yellow-flowered European lupine cultivated for forage

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).