low-level radiation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

low-level radiation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm low-level radiation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của low-level radiation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • low-level radiation

    * kỹ thuật

    vật lý:

    bức xạ mức thấp