logical flowchart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

logical flowchart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm logical flowchart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của logical flowchart.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • logical flowchart

    * kỹ thuật

    lưu đồ lôgic

  • logical flowchart

    * kỹ thuật

    lưu đồ lôgic