literary genre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

literary genre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm literary genre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của literary genre.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • literary genre

    Similar:

    writing style: a style of expressing yourself in writing

    Synonyms: genre

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).