literary argument nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

literary argument nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm literary argument giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của literary argument.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • literary argument

    Similar:

    argument: a summary of the subject or plot of a literary work or play or movie

    the editor added the argument to the poem

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).