linseed varnish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

linseed varnish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm linseed varnish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của linseed varnish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • linseed varnish

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vécni đầu lanh