linseed cake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

linseed cake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm linseed cake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của linseed cake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • linseed cake

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bánh khô hạt lanh