linseed oil putty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

linseed oil putty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm linseed oil putty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của linseed oil putty.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • linseed oil putty

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ma tít đầu lanh