linseed-cake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

linseed-cake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm linseed-cake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của linseed-cake.

Từ điển Anh Việt

 • linseed-cake

  /'linsi:d'keik/

  * danh từ

  bánh khô dầu lanh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • linseed-cake

  * kinh tế

  bánh khô dầu lanh