linseed-oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

linseed-oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm linseed-oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của linseed-oil.

Từ điển Anh Việt

 • linseed-oil

  /'linsi:d'ɔil/

  * danh từ

  dầu lanh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • linseed-oil

  * kinh tế

  dầu lanh