lime slaking plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lime slaking plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lime slaking plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lime slaking plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lime slaking plant

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiết bị tôi vôi