lime slacking drum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lime slacking drum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lime slacking drum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lime slacking drum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lime slacking drum

    * kinh tế

    máy tôi vôi

    tang tôi vôi