lime gypsum mortar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lime gypsum mortar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lime gypsum mortar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lime gypsum mortar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lime gypsum mortar

    * kỹ thuật

    vữa vôi thạch cao