lighten up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lighten up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lighten up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lighten up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lighten up

  Similar:

  lighten: make more cheerful

  the conversation lightened me up a bit

  Synonyms: buoy up

  Antonyms: weigh down

  lighten: become more cheerful

  after a glass of wine, he lightened up a bit

  Synonyms: buoy up

  brighten: make lighter or brighter

  The paint will brighten the room

  Synonyms: lighten

  Antonyms: darken

  lighten: become lighter

  The room lightened up

  Antonyms: darken

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).