liability for loss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liability for loss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liability for loss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liability for loss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • liability for loss

    * kinh tế

    trách nhiệm đối với tổn thất