liability dividend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liability dividend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liability dividend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liability dividend.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • liability dividend

    * kinh tế

    cổ tức nợ