kingdom animalia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

kingdom animalia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm kingdom animalia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của kingdom animalia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • kingdom animalia

    Similar:

    animalia: taxonomic kingdom comprising all living or extinct animals

    Synonyms: animal kingdom

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).