jimmy hoffa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jimmy hoffa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jimmy hoffa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jimmy hoffa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • jimmy hoffa

    Similar:

    hoffa: United States labor leader who was president of the Teamsters Union; he was jailed for trying to bribe a judge and later disappeared and is assumed to have been murdered (1913-1975)

    Synonyms: James Riddle Hoffa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).