jimmy cagney nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jimmy cagney nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jimmy cagney giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jimmy cagney.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • jimmy cagney

    Similar:

    cagney: United States film actor known for his portrayals of tough characters (1899-1986)

    Synonyms: James Cagney

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).