jimmy durante nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jimmy durante nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jimmy durante giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jimmy durante.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • jimmy durante

    Similar:

    durante: United States comedian remembered for his large nose and hoarse voice (1893-1980)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).