integral ventilator [fan] nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integral ventilator [fan] nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integral ventilator [fan] giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integral ventilator [fan].

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integral ventilator [fan]

    * kỹ thuật

    quạt thông gió gắn sẵn