integrality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrality.

Từ điển Anh Việt

 • integrality

  /'inti'græliti/

  * danh từ

  tính toàn bộ; tính nguyên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • integrality

  Similar:

  entirety: the state of being total and complete

  he read the article in its entirety

  appalled by the totality of the destruction

  Synonyms: entireness, totality