integral body and frame construction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integral body and frame construction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integral body and frame construction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integral body and frame construction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integral body and frame construction

    * kỹ thuật

    ô tô:

    cấu trúc tích hợp thân với sườn xe