installed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

installed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm installed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của installed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • installed

    * kỹ thuật

    định vị

    thiết lập

    xác lập