installed power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

installed power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm installed power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của installed power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • installed power

    * kỹ thuật

    công suất đặt

    công suất lắp đặt