installed height nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

installed height nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm installed height giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của installed height.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • installed height

    * kỹ thuật

    ô tô:

    chiều cao lắp đặt