installed user program (iup) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

installed user program (iup) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm installed user program (iup) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của installed user program (iup).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • installed user program (iup)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chương trình do người dùng cài đặt