installed power reserve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

installed power reserve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm installed power reserve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của installed power reserve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • installed power reserve

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    dự trữ công suất đặt