indorse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indorse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indorse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indorse.

Từ điển Anh Việt

 • indorse

  /in'dɔ:s/ (indorse) /in'dɔ:s/

  * ngoại động từ

  chứng thực đằng sau (séc...); viết đằng sau, ghi đằng sau (một văn kiện)

  xác nhận; tán thành (lời nói, ý kiến...); (thông tục) xác nhận chất lượng được quảng cáo (của món hàng...)

  to endorse over

  chuyển nhượng (hối phiếu...)

  an endorsed licence

  bằng lái xe bị ghi (vì vi phạm luật lệ); môn bài bị ghi

 • indorse

  nhận xét; duyệt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • indorse

  * kinh tế

  ký hậu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • indorse

  Similar:

  back: be behind; approve of

  He plumped for the Labor Party

  I backed Kennedy in 1960

  Synonyms: endorse, plump for, plunk for, support

  second: give support or one's approval to

  I'll second that motion

  I can't back this plan

  endorse a new project

  Synonyms: back, endorse

  certify: guarantee as meeting a certain standard

  certified grade AAA meat

  Synonyms: endorse

  endorse: sign as evidence of legal transfer

  endorse cheques