indirect laying of sleepers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indirect laying of sleepers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indirect laying of sleepers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indirect laying of sleepers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • indirect laying of sleepers

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự đặt tà vẹt gián tiếp