impulse transmitting cable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impulse transmitting cable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impulse transmitting cable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impulse transmitting cable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • impulse transmitting cable

    * kỹ thuật

    dây phát xung động