impulse-buy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impulse-buy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impulse-buy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impulse-buy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • impulse-buy

    buy on impulse without proper reflection

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).