implication nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

implication nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm implication giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của implication.

Từ điển Anh Việt

 • implication

  /,impli'keiʃn/

  * danh từ

  sự lôi kéo vào; sự liên can, sự dính líu; ẩn ý, điều ngụ ý; điều gợi ý

  what are the implications of this statement?: những ẩn ý của lời tuyên bố này là thế nào?

  (số nhiều) quan hệ mật thiết

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự bện lại, sự tết lại, sự xoắn lại

 • implication

  (logic học) phép tất suy, sự kéo theo

  i. of events (xác suất) sự kéo theo các sự kiện

  formal i. phép tất suy hình thức

  material i. (logic học) phép tất suy thực chất

  strict i. phép tất suy ngặt

  strong i. phép tất suy mạnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • implication

  * kỹ thuật

  hệ quả

  ngụ ý

  phép tất suy

  sự bao hàm

  sự kéo theo

  thao tác nếu-thì

  toán & tin:

  phép kéo theo

  nhóm tất suy

  sự suy ra

  xây dựng:

  sự liên can

  sự lôi kéo vào

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • implication

  an accusation that brings into intimate and usually incriminating connection

  a logical relation between propositions p and q of the form `if p then q'; if p is true then q cannot be false

  Synonyms: logical implication, conditional relation

  a relation implicated by virtue of involvement or close connection (especially an incriminating involvement)

  he was suspected of implication in several robberies

  Similar:

  deduction: something that is inferred (deduced or entailed or implied)

  his resignation had political implications

  Synonyms: entailment

  significance: a meaning that is not expressly stated but can be inferred

  the significance of his remark became clear only later

  the expectation was spread both by word and by implication

  Synonyms: import