hungarian sauce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hungarian sauce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hungarian sauce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hungarian sauce.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hungarian sauce

    veloute sauce with sauteed chopped onion and paprika and cream

    Synonyms: paprika sauce

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).