paprika sauce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paprika sauce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paprika sauce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paprika sauce.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paprika sauce

    Similar:

    hungarian sauce: veloute sauce with sauteed chopped onion and paprika and cream

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).