hungarian lilac nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hungarian lilac nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hungarian lilac giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hungarian lilac.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hungarian lilac

    central European upright shrub having elliptic leaves and upright clusters of lilac or deep violet flowers

    Synonyms: Syringa josikaea, Syringa josikea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).