honour an agreement (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

honour an agreement (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm honour an agreement (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của honour an agreement (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • honour an agreement (to...)

    * kinh tế

    thực hiện một thỏa thuận