honours degree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

honours degree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm honours degree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của honours degree.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • honours degree

    Similar:

    honours: a university degree with honors

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).