honourably nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

honourably nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm honourably giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của honourably.

Từ điển Anh Việt

 • honourably

  /'ɔnərəbli/

  * phó từ ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) honorably)

  đáng tôn kính, đáng kính trọng

  danh dự, vinh dự

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • honourably

  Similar:

  honorably: with honor

  he was honorably discharged after many years of service

  Antonyms: dishonorably