hoary golden bush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hoary golden bush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hoary golden bush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hoary golden bush.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hoary golden bush

    western American shrubs having white felted foliage and yellow flowers that become red-purple

    Synonyms: Hazardia cana

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).