hoary alyssum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hoary alyssum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hoary alyssum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hoary alyssum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hoary alyssum

    Similar:

    hoary alison: tall European annual with downy grey-green foliage and dense heads of small white flowers followed by hairy pods; naturalized in North America; sometimes a troublesome weed

    Synonyms: Berteroa incana

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).