hoary plantain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hoary plantain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hoary plantain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hoary plantain.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hoary plantain

    North American annual or biennial with long soft hairs on the leaves

    Synonyms: Plantago virginica

    widely distributed Old World perennial naturalized in North America having finely hairy leaves and inconspicuous white fragrant flowers

    Synonyms: Plantago media

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).