guy wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

guy wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm guy wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của guy wire.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • guy wire

    Similar:

    guy: a cable, wire, or rope that is used to brace something (especially a tent)

    Synonyms: guy cable, guy rope

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).