guide link motion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

guide link motion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm guide link motion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của guide link motion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • guide link motion

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cơ cấu (có khâu) định hướng