grizzly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grizzly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grizzly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grizzly.

Từ điển Anh Việt

 • grizzly

  /'grizli/

  * tính từ

  lốm đốm hoa râm (tóc)

  xám

  grizzly bear: gấu xám (Bắc-Mỹ)

  * danh từ

  gấu xám (Bắc-Mỹ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • grizzly

  * kỹ thuật

  lưới sàng

  sàng

  sàng song

  song sàng

  xây dựng:

  máy sàng song

Từ điển Anh Anh - Wordnet